Kjøpsvilkår

Betalingsløsning via websiden vår:
Vi ønsker at våre kunder skal føle seg helt trygge når de handler i butikken vår.

Derfor har vi valgt DIBS som våre leverandør av våre betalingstjenester.

 

Generelt:
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Norges Livredningsselskap Oslo og Bærum krets, Org nr 975 505 510, heretter kalt leverandør(en)(ens). Disse vilkårene gjelder for alt salg fra leverandøren så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.
Nettsideeier er ansvarlig for alle transaksjoner gjennom nettbutikken. Alle kundedata blir ikke delt eller solgt til tredje parter og opplysningene oppbevares ifølge norsk lov.

 

Priser og levering
Alle priser er oppgitt i norske kroner eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Kredittkort kjøp belastes kundens kredittkort ved utsendelse/levering av bestilte varer.

Normal belastingstid er 1 – 5 dager fra bestilling.

 

Avbestilling:

Avbestilling av bestilt vare kan gjøres til e-post eller tlf. under nettstedets kontaktinformasjon.

 

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos leverandøren, er ansvarlig for betaling av de ytelser leverandøren eller leverandørens samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra leverandørens sin side.

 

Reklamasjon

Før feil meldes til leverandøren, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik leverandøren har beskrevet at det skal gjøre, må kunden gi beskjed om dette slik at leverandøren kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir leverandøren melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

 

Avhjelp

Leverandøren skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av leverandøren, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med leverandøren, betaler ikke leverandøren disse utgiftene.

 

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Returkostnadene dvs administrasjonsgebyr utgjør kr 100. Ønsker en å melde av kurset innen 14 dager sendes e-post til kontoret@nls-oslo.no. Refusjon av beløp ved benyttelse av angrefristen vil skje uten opphold og senest innen 7 dager etter at kunden har benyttet angrefristen og denne er mottatt av nettstedet.

 

Ekstraordinære forhold

Leverandøren er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis leverandøren godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor leverandørens kontroll, og som leverandøren ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra leverandørens side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 

Salgspant/Betalingsvilkår

Leverandøren har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

 

Endring i vilkårene

Leverandøren forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Force majeure

Er leverandøren forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er leverandøren fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.